पाठशाला

 • अंग्रेजी पाठशाला – २३

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 23 The…
 • अंग्रेजी पाठशाला – २२

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 22 ARTICLE:…
 • अंग्रेजी पाठशाला – २१

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 21 ARTICLE…
 • अंग्रेजी पाठशाला – २०

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 20 Today,…
 • अंग्रेजी पाठशाला – १९

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 19 Look…
 • अंग्रेजी पाठशाला – १८

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 18 Dear…
 • अंग्रेजी पाठशाला – १७

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 17 A…
 • अंग्रेजी पाठशाला – १६

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 16 Dear…
 • अंग्रेजी पाठशाला – १५

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 15 I…
 • अंग्रेजी पाठशाला – १४

  हामीले विभिन्न भाषा सिक्न चाहने पाठकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ स्तम्भ शुरु गरेका छौं – पाठशाला । यस अन्तरगत यो अंग्रेजी पाठशाला हो ।अंग्रजी पाठशालामा प्रा.डा.दुर्गा दाहालले अंग्रेजी सिकाउनु हुनेछ । Chapter – 14 Important…